درباره بیمه زندگی و سرمایه‌گذاری چه می‌دانید؟
آیا می‌دانید با پرداخـت مبلغی متناسب با درآمــدتان، عـلاوه بر امکان سـرمایه‌گذاری در آینده از پوشـش بیمـه زندگی در مـقابل خطر مالی ناشــی از فقــدان احـتمالی سرپرسـت خـانواده برخـوردار می‌شوید؟
بیمه زندگی و سرمایه‌گـذاری بیمـه ملت به عـنوان پشـتوانه مـالی در دوران بـازنشـسـتگی و تأمین درآمدهای آیـنـده خـانـواده از قبـیل هــزینـه‌هـای تحصــیل فـرزنــدان، ازدواج، تهیــه مســکن، درمـــان، نقـدینگی مورد نیاز و… همراه شماست.

بیمه زندگی وسرمایه گذاری ملتمزایای سرمایه‌گذاری:

۱- پرداخت سود سالیانه حاصل از سرمایه‌گذاری، ۱۶ درصد برای دو سال نخست، ۱۳ درصد برای دو سال دوم و ۱۰ درصد برای مدت مازاد بر چهار سال.
۲- پرداخت سود حاصل از سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی‌الحساب.
۳- امکان سپرده‌گذاری اولیه و واریزهای متعدد خارج از قسط به منظور افزایش سرمایه گذاری.
۴- پرداخت وام به بیمه‌گزار، بدون نیاز به معرفی ضامن و یا دریافت وثایق ملکی، پس از پایان سال دوم.
۵- صـدور کارت اعتباری بیمه ملت مطابق  با ضوابط  بیمه‌گر به منظور خرید اقساطی.
۶- امکان افـزایش حـق بیمـه متناسب با توانایی پرداخت بیمـه‌گزار به صورت سالانه به منظور مقابله با تورم.
۷- امکان پـرداخت کل مبلغ سـرمایه‌گذاری به صـورت یـک‌جا در پـایـان دوره به بیمه‌گزار.
۸- امکان تبدیل بیمه‌نامـه به بیمـه مسـتمری (بازنشـستگی) در پـایـان مدت قرارداد.

مزایای بیمه‌ای:

۱- پرداخت ۵ تا ۲۵ برابر حق بیمه سالانه به ذینفع‌(ها) در صورت فوت بیمه‌شده (به انتخاب شخص بیمه‌گزار).
۲- پرداخت ۵ تا  ۱۲۵ برابر حق بیمه سالانه به ذینفع‌(ها) در صورت فوت بیمه‌شده در اثر حادثه (بیمه عمر + بیمه حادثه).
۳- پرداخت ۳۰ درصـد سـرمایه فوت تا حداکثر مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت غرامتی و بلاعوض در صورت ابتلای فرد بیمه‌شده به امراض خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق (کرونر)، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن.
۴- پرداخت سرمایه هزینه پزشکی ناشی از حادثه تا ۲۰ درصد سرمایه فوت بر اثر حادثه و سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.
۵- پرداخت سرمایه نقص عضو، از کار افتادگی جزئی و کلی ناشی از حادثه تا سقف ۲۰۰ درصد سرمایه فوت و سقف ۱،۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.
۶- پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان ناشی از حادثه از روز چهارم تا ۹۰ روز و تا سقف ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
۷- معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان دوره قرارداد و برخورداری از تمام مزایای بیمه عمـر در صورت از کار افتادگـی کامل و دائم بیمه‌گزار در اثر حادثه و یا بیماری .
۸- امکان برقراری پوشش‌های بیمه‌ای  تا سن ۷۰ سالگی.
۹- امکان تقسیط حق بیمه سالیانه به صورت ماهیانه، ۲ ماهه، ۳ ماهه و ۶ ماهه.
۱۰- پوشش موقت فوت تا زمان صدور بیمه‌نامه به صورت رایگان.
۱۱- معافیت از مالیات بر درآمد و ارث.
۱۲- امکان انتقال مـزایا به غیر و پرداخت سـرمـایه به افراد مورد نظر بیمـه‌گزار.
۱۳- سـامانه شـخصی بیمـه‌گـزار برای پیـگیری وضـعیت بیمـه‌نـامه، پرداخت حق بیمه به صورت الکترونیکی و مشاهده صورتحساب.
۱۴- امکان صدور الحاقیه مالی به منظور ایجاد هرگونه تغییر در شرایط مالی بیمه‌نامه مانند افزایش/کاهش حق بیمه، سرمایه فوت، سرمایه فوت بر اثر حادثه و در ابتدای سال مالی.

 دریافت فرم پیشنهاد بیمه زندگی و سرمایه‌گذاری

دریافت فرم استعلام گروهی بیمه‌نامه زندگی و سرمایه‌گذاری

بروشور بیمه زندگی و سرمایه‌گذاری