پوششهای قابل ارایه در بیمه های هوایی شامل موارد ذیل می باشد:

   – بیمه تمام خطر  بدنه

   – بیمه لوازم یدکی

                         – بیمه جنگ بدنه
– بیمه فرانشیز
– بیمه مسئولیت و اموال شرکتهای خدمات رسانی زمینی در فرودگاهها
– بیمه مسئولیت و مسئولیت جنگ هوایی
– بیمه مسئولیت آشیانه و خدمات
– بیمه مسئولیت سوخت رسانها
– بیمه مسئولیت کنترل ترافیک فرودگاهها
– بیمه فرودگاهها